Openbare basisschool de Zonnepoort

Wie zijn wij. 

De Zonnepoort is een openbare school voor ontwikkelingsgericht onderwijs.

Op dit moment bezoeken 185 leerlingen onze school.

We hebben op De Zonnepoort heterogene groepen, omdat we de wisselende rol van het kind binnen de groep belangrijk vinden. Kinderen binnen een heterogene groep leren veel van en met elkaar.

Wat dragen wij uit

De Zonnepoort is een school voor openbaar onderwijs. Dit  betekent dat de school openstaat voor iedereen, zonder onderscheid te maken naar levensovertuiging of godsdienst. Zorg en respect voor elkaar en voor de leefwereld om ons heen, hebben te maken met het besef dat wij de wereld mogen gebruiken. Eigen ontplooiing kan alleen mogelijk zijn als je voldoende respect en zorg voor elkaar en voor de wereld om je heen voelt.

Samen spelen en werken, communiceren, initiatief nemen en plannen maken, is voor de brede ontwikkeling van een kind belangrijk. Binnen De Zonnepoort zijn deze aspecten onlosmakelijk verbonden aan het werken aan kennis en vaardigheden (lezen, spellen, schrijven, woordenschat, tellen, meten, passen en wegen etc.)

Binnen ons onderwijs werken we aan het betekenisvol maken van activiteiten vanuit een thema. Thema’s worden gekozen op basis van de concrete leefsituaties van kinderen, de actualiteit, de interesses van kinderen en buitenschoolse projecten. Per thema worden doelen vastgesteld vanuit de leerlijnen. In groep 1-2 ligt het accent op spel, bij groep 3-4 op auteurschap (het leren lezen en schrijven) en vanaf groep 5 is de aandacht gericht op onderzoeksactiviteiten.

De leerkracht is deelnemer aan de gezamenlijke activiteiten. Hij / zij functioneert als rolmodel voor de kinderen. De leerkracht zal de kinderen helpen en een stuwende rol hebben in de activiteit.

Op de website  www.dezonnepoort.nl vindt u nog meer informatie over onze school.