het GEBOUW

In het gebouw van brede school De ZON, werken de volgende kernpartners samen:

 • RK basisschool De Elstar (Wonderwijs),
 • Openbare basisschool De Zonnepoort (Stisamo),
 • Basisschool De wegwijzer
 • Peuterspeelzaal De Sterretjes (Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe),
 • Kindercentrum Luna (de Driestroom),
 • Buitenschoolse opvang De Zee (De Kikkerkoning),
 • Kinderdagverblijf De Toffe Peer (SKAR)

Hierbij hebben zij de visie van de gemeente Overbetuwe op de brede school vertaald naar hun eigen gezamenlijke visie:

Gemeente Overbetuwe: visie-elementen ‘Brede schoolontwikkeling’ (bron: ‘In de breedte’)

 • Brede school als kloppend hart van de wijk/het dorp
 • Een samenwerkingsverband van verschillende partners
 • Gericht op kinderen en jongeren van 0-18 jaar
 • Gericht op het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren
 • Ouders hebben profijt van doorlopende en op elkaar aansluitende opvang
 • Is in interactie met de omgeving
 • De potentiële partners zijn:
 • school/ peuterspeelzaal/ kinderopvang/ consultatiebureau/ sportverenigingen/ culturele instellingen/ bibliotheek/ overige instellingen voor opvoeding en opvang en …
 • Biedt een kwalitatief hoogstaand voorzieningen niveau
 • Speelt in op maatschappelijke ontwikkeling
 • Speelt in op behoeften en wensen van inwoners
 • Is gebaseerd op structurele samenwerking

 

De visie van de gemeente toegepast op de brede school De ZON

De kernpartners in de brede school De ZON hebben bovenstaande visie als volgt aangepast aan de eigen situatie:

De brede school De ZON in de wijk Westeraam Elst:

 • Is een samenwerkingsverband van verschillende partners
 • Is gericht op kinderen in de voorschoolse periode en in het primair onderwijs
 • Is gericht op het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen
 • Biedt ouders de mogelijkheid van doorlopende en op elkaar aansluitende opvang
 • Is in interactie met de omgeving
 • De kernpartners zijn Peuterspeelzaal De Sterretjes (SPO), kinderdagverblijf De Toffe Peer (SKAR), RK basisschool De Elstar, Openbare basisschool De Zonnepoort, Basisschool De wegwijzer, Kindercentrum Luna (onderdeel van de stichting De Driestroom), BSO De Zee (onderdeel van KOV Kikkerkoning)
 • Mogelijke uitvoeringspartners zijn het consultatiebureau, een logopedist; MEE; de buurtbrigadier; andere BSO-aanbieders; kinderdagverblijven, sportverenigingen, etc.
 • Biedt een kwalitatief hoogstaand voorzieningenniveau,
 • Speelt in op maatschappelijke ontwikkeling
 • Speelt in op behoeften en wensen van inwoners van de wijk Westeraam Elst
 • Is gebaseerd op structurele samenwerking

Wat de kernpartners in het kader van de brede school willen ondernemen, moet een meerwaarde opleveren

 • Voor de kinderen
  Deze meerwaarde moet terug te zien zijn in het aanbod van activiteiten en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Het gaat om activiteiten die zich richten op het snijvlak onderwijs; opvang; opvoeding; ontwikkeling; ontspanning. Een aanbod dat kinderen in staat stelt om hun talenten te ontwikkelen.
 • Voor hun ouders.
  Ook deze meerwaarde moet terug te zien zijn in het aanbod van activiteiten en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. En ook hier gaat het om het snijvlak onderwijs; opvang; opvoeding; ontwikkeling; ontspanning. Gedacht wordt aan het invoeren van dagarrangementen van 07.30 uur tot 18.00 uur; het aanbieden van service-arrangementen aan ouders; en het creëren van een veilige pedagogische omgeving voor hun kinderen. Het moet in ieder geval een aanbod zijn dat ouders de mogelijkheden geeft optimaal te investeren in de ontwikkeling van hun kinderen.
 • Voor de kernpartners.
  Die meerwaarde moet terug te zien zijn in het samenspel tussen de kernpartners. Daarbij staat voorop dat het eigen profiel herkenbaar moet zijn en moet blijven. De partners formuleren als kwaliteitsambitie dat ze samen een excellente brede school willen zijn.

 

Samenwerken

Het succes van een brede school staat of valt met de wil van partners om samen te werken. Een van de factoren die dat succes bepalen, is dat samenwerking altijd gericht moet zijn op een te bereiken resultaat.
Belangrijk is ook om hier te melden dat de kernpartners zich hebben uitgesproken voor een samenwerkingsrelatie die te allen tijde de eigen identiteit, het eigen profiel van partners respecteert.
Dit uitgangspunt zal van invloed zijn op de keuze van de brede schoolactiviteiten en per partner op de inkleuring en uitvoering ervan.

Ambitie

Alle partners in de brede school De ZON moeten uitstralen dat ze staan voor een kwalitatief hoogstaand aanbod voor kinderen èn hun ouders. Een aanbod dat ouders, leraren, leidsters, begeleiders en pedagogische werkers inspireert om het beste uit de kinderen te halen.
De kernpartners formuleren als kwaliteitsambitie dat ze samen een excellente brede school willen zijn.

Waar zitten zij?

plattegrond